2019 wordt … Jaar van de Wulp


Nederland is een belangrijk land voor de Wulp.

 • Grootste steltloper
 • Langste snavel
 • Zit veel op de Wadden
 • Vrouwtjes hebben langere snavels

 • Maakt 1 keer een nest met 3-4 eieren
 • Jongen zijn nestvlieders, die moeten meteen zelf op pad
 • Zoekt voedsel op het oog en op de tast:
  prikt met zijn snavel in de grond
 • De vogels die in Nederland broeden trekken naar het Zuiden.
  In de winter zijn er veel meer,  de Wulpen uit Rusland komen naar de Nederlandse kust

https://www.vogelbescherming.nl/ontdek-vogels/kennis-over-vogels/vogelgids/vogel/wulp

https://www.vogelbescherming.nl/actueel/bericht/2019-jaar-van-de-wulp

Een jodelende Wulp die met trillende vleugels een glijvlucht maakt op een vroege voorjaarsochtend. Het zal menigeen kippenvel bezorgen, maar de balts van de Wulp laat zich steeds minder horen en zien.

 

 

Sinds halverwege jaren tachtig is de Wulp met bijna 50% afgenomen. Tegenwoordig broeden de meeste Wulpen in vaak open, soms ook meer besloten graslanden op zandige of venige gronden in het oosten en zuiden van het land. Heide-, hoogveen- en duingebieden zijn vrijwel al hun Wulpen kwijtgeraakt. Tot rond 1980 huisde de meerderheid juist in deze natuurgebieden. De verdwijning aldaar staat waarschijnlijk in verband met langdurig slechte broedresultaten door voedseltekort en predatie. De overstap naar agrarisch cultuurland, die overigens al vanaf begin twintigste eeuw plaatsvond, maakt Wulpen gevoelig voor intensivering van de landbouw.

Buiten het broedseizoen, als ‘wolken’ Wulpen zich concentreren in Waddenzee en Delta, is de trend juist positief. Waarschijnlijk komt dit grotendeels door een herverdeling van Wulpen binnen de Europese overwinteringsgebieden. Op internationaal niveau luiden de alarmbellen, omdat de Wulp wereldwijd bedreigd wordt. Er is nog veel onduidelijk over de trends van Wulpen en dat is waarom Sovon en Vogelbescherming 2019 uitroepen tot Jaar van de Wulp. Een ‘klein jaar van’ om bestaande data te analyseren en aandacht te vragen voor de Wulp in telprojecten en bescherming.

 

http://www.welkevogelisdit.nl/wulp